Poročila o delu društev v letu 2017

Pogodbeni rok za oddajo poročila je 31. 1. 2018 (rok za sporočanje podatkov in poročila AJPES-u pa 31. 3. 2018). Glede na dinamiko postopkov sofinanciranja, se lahko končni rok izjemoma podaljša (največ do tudi do 31. 3. 2018). Podaljševanje roka za oddajo poročila ob zaključenem postopku sofinanciranja pomeni, da društvo, ki ne bo oddalo poročila, ne more prejeti sredstev za tekoče sofinanciranje programov (za leto 2018).

Glede na to, da nekatera društva ne oddajajo poročil pravočasno ali pa oddajajo nepopolna poročila, vas opozarjamo, da lahko Zavod za šport in rekreacijo Domžale Oddelku za družbene dejavnosti predlaga sklep o ukinitvi sofinanciranja za tekoče leto in vračanje sredstev za preteklo leto.

Model za poročilo je minimalno dopolnjen in sicer:

  • s preglednico, ki naj bi prispevala k temu, da bi lahko realno ugotovili stanje na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Potrebno je le korektno izpolniti podatke o strokovnem kadru in njegovi dejanski usposobljenosti ter nadomestilu, ki ga prejme trener, za svoje delo  in
  • z ločeno in dodatno  preglednico,  katero je potrebno izpolniti z dejanskimi podatki in aktivnostjo   v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter v kakovostnem športu. Za kontrolo dejanske aktivnosti mora biti na preglednici vpisani direktni link, ki vodi na spletno stran panožne zveze, ki mora voditi vsa uradna tekmovanja.

Konkretna in primerjalna analiza lahko v tem primeru veliko prispeva k ugotavljanju realnega stanja, predvsem pa tudi morebitno potrebnim ukrepom za izboljšanje stanja na področju sofinanciranja športnih in rekreativnih programov, kar mora biti prednostni interes društev/klubov.

Vse ostalo je torej nespremenjeno, zato upam, da bodo oddana poročila, ki bodo pravočasna, konkretna in z zahtevanimi prilogami.

Tisti, ki ste že oddali polletno poročilo, lahko oddate dokazila in račune le za drugo polovico leta 2017.

Opozarjam, da:

  • samo podpisana predloga za izdelavo poročila s prilogami ne predstavlja oddanega poročila in
  • da bo Zavod uradno zavrnil vsako poročilo, ki ne bo izdelano v skladu s predloženo predlogo ter z drugimi prilogami, ki niso pregledne in iz katerih bi bila potrebna še dodatna analiza.

Zaradi  lažjega in hitrejšega analiziranja prejetih poročil (in s tem zagotovljenega sofinanciranja kluba/društva), morajo biti vsa  dokazila o namenski porabi sredstev za posamezne sofinancirane programe ločena po programih in jih v prilogi tudi označite tako, kot so bila označena v pogodbi, ki ste jo podpisali.   

Zavod za šport in rekreacijo Domžale, bo kot vedno pripravljen ponuditi pomoč, vendar le na podlagi zahtev, ki so podane s tem obvestilom.  Potrebna je ustrezna dokumentacija. Delo v društvih/klubih, dejansko aktivnost in rezultate ter porabo sredstev, ne more poznati boljše nihče drug, kot vi sami v društvu.

Uroš Križanič, direktor